terug

BUREAU PRESENTATIE


Dirk Coopman Bureaupresentatie

ALGEMEEN:Architectenbureau Dirk Coopman zet zich al 30 jaar onderzoeksmatig in met het oog op het aanreiken van kwalitatieve architectuur binnen de context van gevarieerde architecturale opgaven en stedenbouwkundige sites.

In 1979 studeerde Dirk Coopman af met grote onderscheiding (85%). Hij kreeg de driejaarlijkse prijs voor de meest verdienstelijke student. Meerdere prijzen en laureaatschappen zullen daar op volgen. Sedert 1992 doceert hij architectuurontwerpen aan het Sint Lucas instituut te Brussel en te Gent, heden geasssicieerd met de KU Leuven.

De laatste vijftien jaar werden evenzovele laureaatschappen behaald voor uiteenliggende opgaven. Of het nu gaat om een justitiepaleis, een museum, een archeologische site, bruggen, de verbouwing van de hoofdzetel van de Rijksdienst voor Pensioenen, de aanleg van een plein, sociale woningbouw, een parking, een school of een administratief overheidsgebouw, telkens werden in deze architectuurwedstrijden laureaattitels behaald. De hechte samenhang tussen architectuur en stedenbouw zijn kenmerkend voor de behaalde laureaatschappen.

Het merendeel van de projecten die het voorwerp uitmaakten van deze wedstrijden zijn eerder omvangrijk te noemen. Zo omvatte het justitiepaleis een complex programma voor 40.000 m2 bebouwde oppervlakte, het VAC te Leuven 30.000 m2 en de in 2002 opgeleverde bouw van de administratieve hoofdzetel van de Rijksdienst voor Pensioenen 10.000 m2.

De ervaring met grotere programma’s en complexiteiten hebben een expertise opgebouwd ten voordele van de kleinere projecten.

De ervaring met hedendaagse sociale woningbouw bewijzen dan weer het vermogen om met een minimum input een maximum te bereiken.

Samenwerkingen met vooraanstaande studiebureau’s stabiliteit en technieken zijn eigen aan de dagelijkse werking van het architectenbureau.

VAKBEKWAAMHEID


Technisch:

Voordat de architecturale conceptuele fase gestold wordt in een bouwaanvraag, wordt de voltrekking van het project ondersteund door een vergrote intensiteit en diversiteit aan accurate bouwtechnische benaderingen. Dit bestaat erin om bij middel van doordachte detailleringen en beschrijvingen van materialen de realisatie van het project tot in zijn kleinste details meester te zijn.
De cultuur van het architectenbureau Dirk Coopman bestaat erin om deze conceptuele nazorg uit te vergroten tot dé essentie van vakbekwaamheid. Daartoe organiseert het bureau zich dagelijks met technici, productverantwoordelijken, gespecialiseerde adviesbureaus, controle organismen, researchafdelingen van bouwmaterialen om zo aan de hand van de meest performante informatie tot een vergelijking te komen omtrent de stand van zaken van een bouwfragment of zijn samenhang met het geheel. Veeleisendheid op vlak van vakbekwaamheid vereist een accuraat management van informatieverwerving en controlestrategieën.
Het bureau gaat er prat op in haar 30 jarig bestaan nog nooit aangesproken te zijn geweest voor haar verantwoordelijkheid omtrent het falen van één of ander bouwfragment.


Conceptueel:

Het beheer van de informatiestroom omtrent de stand van zaken van het architectuur bedrijven is een belangrijk aspect van de bedrijfscultuur van architectenbureau Dirk Coopman. Dit manifesteert zich ondermeer door de aanwezigheid in het bureau van een bibliotheek van een 30.000 boeken en de meest toonaangevende tijdschriften. Selectieve methodes om de digitale informatie stromen te beheren behoren daartoe.
De doelstelling omtrent de vergaring en beheer van informatie is de volgende:
Honderden architectenbureaus world-wide zijn reeds jaren bijzonder professioneel bezig. De doordachte resultaten van deze talenten bezitten naast hun bijdrage aan het gebouwd patrimonium ook waarde als informatie. Omdat de kwaliteiten van toekomstige ontwerpen opgevoerd kunnen worden door het in bezit nemen van een veelheid aan kwalitatieve informatie omtrent architectuur, is het noodzakelijk dat men als architectenbureau een breed gamma aan inzichten vergaart van wat er allemaal bestaat aan weldoordachte en intelligente oplossingen. Zo verwerft men informatie op topniveau. En enkel zo is men mogelijk zelf in staat te pogen aan een architecturaal denken op dit niveau te participeren.

De 22 jarige onderwijservaring (1992 -2014) van Dirk Coopman in het hoofdvak architectuurontwerp ondersteunt deze ingesteldheid.


PROCESBEREIDHEID


Procesbereidheid is eigen aan het bekomen van architectuur. Een architect is een moderator van dit proces, maar dan één met de gave tot het vertalen van wensen in vormen. Enige voorkennis naar de ontwerper toe omtrent wie in de inspraakprocedures de wensen en oordelen van de bouwheer uitspreekt dient goed bedacht te worden. (Ondermeer een drastisch wisselend eisenpakket in een verdere fase van het evoluerende ontwerp kan zo vermeden worden.) De opdrachtgever kan in de formulering van de opdracht volledigheid nastreven, evenwel is enige flexibiliteit aangewezen omdat de informatie die het evoluerende ontwerp aanreikt niet zelden het eisenpakket ten goede bijstuurt.

AMBITIENIVEAUEen ambitieniveau wordt op zijn best gedefinieerd als een gemeenschappelijke doelstelling van de opdrachtgever en de architect. De gemeenschappelijke na te streven doelstelling welke het architectenbureau voorstaat is het bekomen van een kwalitatief architecturaal ontwerp. Waarmee wordt bedoeld een architectuur die getuigt van inzicht in het bouwprogramma, bedachte omgang met de context en middelen, een concept dat het intellectueel welbehagen van gebruikers, bezoekers en vakgenoten ondersteunt, voorbeeldigheid in zijn duurzaamheid en een vormgeving die het gebouw beoogt te plaatsen binnen het domein van de architectuuractualiteit.

Elk project dat wij realiseren heeft de ambitie uitspraken te verrichten die relevant zijn voor de eigen discipline. De dialoog dat elk project aangaat is er één waarbij men zich verhoudt tot de items eigen aan de hedendaagse architectuur.


DESKUNDIGHEIDAls geïntegreerd studieteam waarborgen wij het op elkaar afstemmen van de technische studies opgemaakt door gespecialiseerde adviseurs en het architecturaal ontwerp. Deze coördinatie der studies verloopt gewaarborgd optimaal door het bestaande netwerk van samenwerkingsverbanden.
Hiertoe zullen niet alleen intern maar ook in aanwezigheid van de opdrachtgever samen met de diverse specialisten coördinatievergaderingen belegd worden, teneinde dit optimaal gecoördineerd samenwerkingsverband goed af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever.

Twee à drie coördinerende vergaderingen met de diverse overheidsdiensten gaan vooraf aan indiening der bouwaanvraag. Zodat ook de bouwaanvraaag opgebouwd wordt.

Als studiebureau zullen wij niet alleen door onze tekeningen en bestekken de nodige instructies geven aan de aannemer maar tijdens de uitvoering der werken nauwgezet de nodige richtlijnen verstrekken teneinde een vlot verloop der werkzaamheden te maximaliseren.
Bij opsplitsing der aannemingen zal het bestek reeds coördinatieschema’s inhouden, deze schema’s worden definitief opgemaakt bij de ondertekening der aannemingen van de door de opdrachtgever gekozen aannemers. Dit in functie van een optimalisering van de coördinatie der diverse aannemingen, omdat enige inspraak op vlak van coördinatie van deze aannemers voordelen kan bieden, hoewel niet vereist is, mocht een opdrachtgever daar anders over delibereren.
Tijdens de werken zal de gebruikelijke professionele controle gebeuren op de werkzaamheden van de diverse aannemingen en zal de successieve voortgang der werken getoetst worden aan het coördinatieschema dat als contractueel document door de aannemers gevolg dient te worden. Desgevallend zal dit schema door initiatieven bijgestuurd hetzij verder gedetailleerd worden.

Zoals gebruikelijk en naar gelang de noodzaak zal tijdens het gehele bouwproces het architectenbureau ondersteund worden door diverse partners van het netwerk aan studiebureaus.

ERVARINGHet architectenbureau Dirk Coopman bestaat 30 jaar. Daarin zijn twee onderscheiden perioden te kennen. De eerste helft waarin bijzonder complexe ontwerpen (Van De Velde Lokeren, Advocatenkantoor Deconick, BBC Antwerpen e.a.) tot de mogelijkheden behoorden van het toenmalige architectuuronderzoek omdat aannemers toen bereid waren daarvoor een redelijke prijs te geven. De trend van jaarlijkse toename aan falingen van aannemers verplichte het architectuuronderzoek tot rationalisaties.

Evenwel is de ervaring die uit deze periode van beheersing van grote complexiteit kwam van onschatbaar belang voor de tweede fase.
In deze tweede fase werd de beoogde complexe virtuositeit ingeruild voor maximalisering van architecturale output met een minimum aan input. Exact de ervaring opgedaan in het bemeesteren van materialen op de grens van hun vermogens leverde de kennis voor huidige economisch geörienteerde architectuur realiteit.


KOSTENBEWUSTZIJNDe functionele en de budgettaire wensen van de bouwheer worden zondermeer als te volgen richtlijn ondersteund. Tijdens het ontwerpproces wordt regelmatig een financiële feedback opgemaakt zodat de beoogde budgettering realiteit blijft. Herhaald calculeren van gemaakte keuzes behoort tot de gebruiken van het architectenbureau Dirk Coopman. Inventief omgaan met het programma, de materialen, een rationele structuur, esthetiserende vereenvoudigingen, biedt in elke fase de mogelijkheid het budget te beheersen. De relatie tussen ontwerp en budget wordt hierdoor transparant en beheersbaar.


AANDACHT VOOR DUURZAAMHEIDDe gebruikelijke kwaliteiten op vlak van duurzaamheid en onderhoudsarm zijn van het gebouw worden actief ondersteund.
Er wordt een bedacht concept aangereikt op vlak van de impact van het gebouw op het milieu, meer bepaald worden de recentste ontwikkelingen voorbeeldig geparticipeerd op vlak van het maken van een milieuvriendelijk gebouw.
Ecologisch bouwen kan zo ver gaan als de opdrachtgever belieft. Ook een radicale ecologische aanpak weten wij desgewenst voorbeeldig te ondersteunen.

State of the art in verband met hedendaagse technologieën.
Een permanente archivering van technische fiches en vergelijking van producten staat ons toe om zowel qua bouwmaterialen als qua technieken te weten wat de minimale impact bedraagt van gemaakte keuzes op het milieu en op de werkingskost van een gebouw.